Thoes

ALV

De algemene ledenvergadering vindj plaats op dónderdig 18 April a.s. in ’t prinsehoes. Aanvang 20.30 oor.

Oetslaag optocht.

In de link vindj gae de oetslaag van weer eine sjoeane vastelaovesoptocht. Bedanktj det gae hiej eur steinke aan höbtj biegedrage. De foto’s vanne optocht vindj gae biej foto’s 2018-2019 Prins Maarten.

oetslaag_2019

Film Sjansemaekers

In filmkes en audio kintj gae de film äöver óntstaon naam Sjansemaekers bekieke zoeas ouch al getoeandj mèt de brunch en in de bóntje waek. Mèt dank aan Ruud Geuyen, Huub Alofs en Piet Mooren.

Nog op ’t programma mèt de vastelaovendj

Optocht Sjansemaekers Roggel

Op maondjig 4 miërt is weer de jaorlijkse vastelaovesoptocht, deze zal starte om 14.00 oor. De route van de optocht is Raodhoesstraat, Klapvare, Brugstraot, Mäölewaeg en Koppelstraot.
Alle deilnemers kènne op zaoterdig 2 miërt zich kome insjrieve en häör nummer aafhaole bie ’t prinsehoes Café Sjrake oppe Laak. Dit kèn tusse 13.00 en 15.00 oor.
Ouch is d’r vanaaf dit jaor de meugelijkheid om uch al van te väöre in te sjrieve väör de optocht. Dit kèn door ‘nne mail te sture nao optochtsjansemaekers@gmail.com. Den kriegtj gae de benuedigde pepere toegestuurdj. Op zaoterdig 2 miërt kèntj gae den uch nummer aafhaole.
Verder zal d’r dit jaor väör ’t iërst ‘nne publiekspries waere oetgereiktj. Op de deilnemersliest, dae ’t publiek naeve de waeg kriegtj, zal ‘n telefoonnummer staon óm te sjtumme. Degene dae de meiste sjtumme van ’t publiek kriegtj zal deze pries in ontvangst moge neme. óngerstaondj de link nao ’t reglement en  äöver tegemoetkoming biej vastelaovesmeziek oppe wage.

reglement carnavalsoptocht 2019_

tegemoetkoming_

CV De Sjansemaekers presenteertj:

Op vastelaovesdinsdig 5 miërt vanaaf 14.00 oor nuedige wae uch allemaol oet väör weer ‘n geweldjig matinee in La Rochelle.

Gruets zeen wae det we uch weer de Roggelse topband “We Want Maor” moge presentere. “We Want Maor”, o.a. bekèndj van de boreroeloft, waertj gevormdj door Roggelse muziekante. De muzikante van “We Want Maor” höbbe bènne en boete Roggel naam gemaaktj mèt geweldjig sjoeane fiëst en vastelaovesmuziek. Dit jaor zorge ze weer väör diverse verrassingsoptraejes op ’t matinee. Daorom is ’t dit jaor den ouch “We Want Maor” & Vrunj.
Dees miense zulle d’r ongetwiefeldj same mèt uch ein knalfiëst van gaon make op vastelaovesdinsdig. De entree is €4,-. Edere betalendje bezeuker dae tösse 14.00 oor en 14.30 oor kumptj kriegtj eine consumptiemuntj gratis.

Joekse Jatse Konkoers en R.O.B

Vastelaoveszunjig 3 miërt steit ‘t weer te gebäöre:
‘t Joekse Jatse Konkoers en de R.O.B.
Op dae zunjigaovendj trèktj weer ein bóntj “vastelaovestheater” van meziek, dans en show van kefee nao kefee, óm dao häör muzikale en/of anger kunstjes te vertoeane.

• Höbj gae zin en liektj ‘t uch sjiek óm allein of mèt ‘n gruupke op muzikaal gebied d’r ‘ns lustig op los te träöte: dootj den mèt aan `t Joekse Jatse.

• Höbj gae zin en liektj ‘t uch sjiek óm allein of mèt ‘n gruupke ‘ns onwies gaaf te danse, te zinge of ‘n anger wervelendje show weg te gaeve: dootj den mèt aan de R.O.B.

Joekskepelle, vrindjeclub of verenigingen oet anger dörper zeen ouch van herte welkóm óm häör komische en muzikale kwaliteiten te vertoeane.
‘t Is ‘n konkoer dus d’r zeen prieze te winne, mer waat ’t allerbelangriekste is, is det ’t allemaol väöral geit óm de “JOEKS”!

Natuurlijk is d’r in eder kefee ouch weer ein sjlum jury, die bekiektj waem de sjoeanste, onnuezelste meziek meuktj of de meist sjieke, joeksige show weg gaeftj.
Zin in träötmeziek, of wiltj gae op ‘n anger meneer opvalle, kóm den op zunjigaovendj mèt vastelaovendj nao Roggel en dootj mèt aan ‘t Joekse Jatse Konkoer of de R.O.B want:

Het Joekse Jatse Konkoer en de R.O.B. is plezeer make:
väör ederein, mèt ederein, door ederein !!

Opgaeve kèntj gae uch toet en met zaoterdig 2 miërt bie:
1. Kefee Sjrake ; Marleen van Sjrake (til.: 491460).
2. Harry Kuijpers (0612358936)

‘t Insjriefgeldj bedreugtj eine euro per persoean.

CV “De Sjansemaekers”.

CV De Sjansemaekers presenteertj:

Bóntje waek

Seniore bóntje middig,

Op woonsdig 20 fibrewari trappe de Sjansemaekers häör bóntje waek aaf mèt de Seniore Bóntje middig. Vanaaf twië oor toet ongeviër half vief, traeje diverse artieste väör uch op mèt zang, dans en kolder. Ouch zal d’r ’n speciaal väör ós jubileumjaor gemaakdje korte film vertoeandj waere, ’n première die nemes moog misse. En natuurlijk ein muzikale verrassing as aafsloeter. Ederein van 55 jaor en aojer is welkom (ouch as gae gein lid zeetj van ’n seniorevereiniging). Noteertj deze datum alvast. De zaal is aope óm 13.00 oor en de entree is € 5,00.
Bóntje Aovendje,

Op vriedig 22 en zaoterdig 23 fibrewari zeen de bóntje aovendje van CV De Sjansemaekers in La Rochelle. Zoea wie gae det van ós gewèndj zeetj is ’t weer ‘n samengestèldj programma van boetedörpse- en eige artieste. De bóntje aovendje staon al jaore bekèndj as eine sjoeane bóntje mix van meziek, dans, sketches en natuurlijk de buut. Ouch dit jaor weer.Want wae höbbe väör uch, DéDé Dansballet, winnaar SLK Sjötterie St. Petrus, de Borinnebóndj, Bie 1 geraaptj, Kerboet mèt kruutje, buut van Berry Knapen, ’n optraeje van Spik en Span. As aafsloeter op vriedig Marleen Rutten en op zaoterdig Kristel en Quin van W-Dreej. Ouch zal d’r ’n speciaal väör ós jubileumjaor gemaakdje korte film vertoeandj waere, ’n première die nemes moog misse. Dit alles zeen de ingrediënte väör ‘nne plezerige aovendj. Mer den mótj gae waal ein kaertje höbbe.
Kaarte kèntj gae koupe op zunjig 10 fibrewari tösse 11.00 en 12.00 in het Prinsehoes café Sjrake. De kaarte kòste € 12,50 per stök. Vanaaf 11 fibrewari zeen de kaarte te koup bie Top 1 Toys op de Mäölewaeg. Aanvang 20.00 oor en de zaal is aope vanaaf 19.00 oor.
Kinjer bòntje middig

Op zunjig 24 fibrewari waertj de kinjerbóntjemiddig gehaoje. Hiël väöl deilnemendje kinjer mèt sjoean sketches. As aafsloeter zulle Kerboet mèt kruutje optraeje. Aanvang van deze sjoeane middig is 14.00 oor, de zaal is aope om 13.30 oor en de entree is € 2,-.

CV De Sjansemaekers presenteertj:

Gezètteverkoup
Op zaoterdig 16 fibrewari zulle de jeugdraod en groeate raod weer langs de däör gaon om de vastelaovesgezèt te verkoupe. Vanaaf 11.00 oor kèntj gae ze verwachte. Väör € 5,- kriegtj gae weer ’n sjoean gezèt mèt väöl moppe, tekste foto’s enz. Mocht gae neet thoes zeen, gae kèntj de gezèt vanaaf maondjig 18 fibrewari koupe bie TopIToys Coenen oppe Mäölewaeg.

Vlagge, Sjaals en Pins
’t Vastelaovessezoen is noe good aan de gang, dus moogtj gae weer geröstj laote zeen det wae in ’t Sjansemaekersriek zeen. Det kèn door de Sjansemaekersvlag te laote wappere. As gae d’r nog gein höbtj, dees zeen te koup bie TopIToys (Fien). Ouch zeen dao Sjansemaekerssjaals en Sjansemaekerspins te koup. De vlagge koste € 17,50, de sjaals €10,- en de pins € 2,-

Zekebezeuk
Ouch dit jaor zal de Prins vanne Sjansemaekers de miense bezeuke die de vastelaovendj neet mèt kènne make. Mer wae weite neet waem det zeen. As gae emes wètj dae ’n bezeuk van Prins Maarten II op pries zoeaj stèlle, laot dit den efkes weite aan Bart v.d. Moosdijk (06-27253746 of moosje2@gmail.com).

Danke väör ein sjoean jubileumfiëestweekend

Leef miense. Aafgeloupe weekend, waas ’n weekend det ós nog lang bie zal blieve. De unieke samewèrking tösse harmonie Amicitia en CV de Sjansemaekers waas ’n groeat succes. In Ellerhof höbbe wae moge genete van ’n concert van allemaol jeugdige muzikanten oet Leudal. Op zaoterdig 26 jannewari höbbe dees muzikanten ieverig geoefendj aan ’n aantal vastelaovesnummers. Vanaaf 16:30 oor waerdje dees nummers gespeeldj tiejes ’n vastelaovesconcert. Det waas erg sjoean en good geregeldj. Chapeau väör de organisatie.

In La Rochelle in Roggel stinge vriedig en zaoterdigaovendj in ’t teiken van de theatershow Roggel Leef Live. ’n Waar spektakel woea in de toesjouwer ’n reis door de tied van 6×11 jaor Sjansemaekers mèt mocht make. Twië topaovendje mèt toniël, dans, zang, en muzikale begeleiding door harmonie Amicitia.

Op zunjig 27 jannewari volgdje ’n drökke en hiël gezellige receptie, mèt as aafsloeting een optraeje van Kartoesj.

Langs deze waeg wille wae alle commisielede, artieste, ’t zangduo, sjrievers, muzikante, personiël, sponsore en verder ederein dae medewèrking haet verliëndj aan dit fantastische weekend bedanke. ’t Woor aaf.

Speciaal waord van dank geit oet nao Marc en Roger van Maxxproductions en nao Harmonie Amicitia olv Guido Swelsen väör dees unieke en succesvolle samewèrking.

Daonaeve wille wae uch bedanke väör de väöle felicitaties, sjoean wäörd en hiël sjoean kado’s ter gelegenheid van ós 6×11 jaorig bestaonsfiëst.

Bestuur CV de Sjansemaekers.

SLK 2019

Tiejes ein sjoean, drök en gezellig Sjansemaekers leedjes konkoer haet Sjötterie St. Piëtrus mèt häör leedje “De Sjötte van de vastelaovendj” beslaag weite te ligge op de iërste plaats. Hertelik gefeliciteerdj hie mèt. “T leedje kintj gae loestere ônger filmkes en audio. De anger 7 leedjes volge bènnekort. Auch de foto’s van deze aovendj kintj gae den bekieke in Foto’s 2018-2019 Prins Maarten II


Prins Maarten II  is de 66e Prins van de Sjansemaekers

Tiejes ein good gevuldj La Rochelle is aafgeloupe zunjig Maarten van de Schoor oetgerope as jubileumprins van de Sjansemaekers.

Prins Maarten II woeantj same mèt Kristel. Hae waerdj dit seizoen biegestaon door drie adjudante. Dit zeen Jeroen Mennen, Ruud Schreurs en Mark Vrenken. Daonaeve haet d’r auch nog ein nuuj raodslid mètgenaome. Dit is Ruud van Wijlick.

Prins Maarten II geit regeren mèt ziene spreuk

Hie dreijtj ’t óm!

…..


Väör de achtste kiër haoje de Sjansemaekers weer ein Sjansespass. ’t belaofdj weer ein spektakel te waere. Koomtj oppe tied, den kintj gae d’r väör 21.30 eine drinke vanne vereniging. Haoj de facebookpagina inne gate väör de speciale actie’s

…..

AVG verklaring

De Sjansemaekers zijn ook in bezit van een AVG verklaring. Deze is in te zien bij de secretaris.