Thoes

 

Sjansemaekers Vlagge en Sjaals

’t Vastelaovessezoen is anges den det wae gewindj zeen. Toch kintj gae aevegood laote kieke det wae in ’t Sjansemaekersriek zeen. Det kan door de Sjansemaekersvlag te laote wappere. As gae d’r nog gein höbtj, dees zeen te bestèlle via sjansemaekers@gmail.com en waere gratis thoesbezorgdj in Roggel. Ouch de Sjaals kintj gae via deze waeg bestèlle De vlagge koste €17,50, de Sjaals €10,00.  Gae kintj betale via NL77RABO01442165 mèt vermeldjing van Sjaal en/of vlag. As gae ’t aafleveradres den via de mail doorgaeftj kumptj dit gans good en kintj gae de komendje waeke genete van ein sjoean vlag of sjaal.

Wae blieve verbònje, ouch op aafstandj

CV Sjansemaekers

 

Bèste miense, Vastelaovespakkette bestèlle geit helaas neet miër. Mèr väör ederein dae haet bestèldj, HERTSTIKKE BEDANKTJ

 

De Slumste Sjansemaeker

Wiltj gae noe ouch waal ´ns weite waem de slumste vastelaovesveerder in ós leef klein aardig dörpke is? Kiek den op zaoterdig 6 fibrewari vanaaf 20:00 oor nao De Slumste Sjansemaeker.

In deze LIVE spelshow zulle drie Sjansemaekers inne studio aan de tandj waere geveuldj mèt ’n optocht aan vastelaovesvraoge. D’r is ouch ‘nne Roggelse Maarten van Rossem gestriktj dae ziene kiek mèt ós wiltj deile. Verder waerdj ‘t mèt kiekersvraoge väöraaf zelfs mäögelik óm ‘nne pries te winne!

Kroep 6 fibrewari allemaol achter de tillevisie of kompjoeter en kiek/doon mèt!

Miër info volgtj via facebook en www.sjansemaekers.nl

Leef Sjansemaekers en Sjansemaekerinnekes, leef vastelaovesveerders.

 Väöl miense zölle de komendje vastelaovendj aangepastj, missjien waal thoes of örges mèt vrinj gaon vere. Daorom höbbe wae, as CV de Sjansemaekers in samewèrking mèt diverse óngernemers, ein vastelaovesäöverlaevingspakket samegestèldj, zoeadet gae de vastelaovendj op ‘n sjoean en veilige meneer kèntj vere. Vastelaovendj vere, zónger ‘n virus op te loupe, behalve ’t vastelaovesvirus zelf den.

Gae höbtj de keus oet de volgendje drie pakkette:

Roead: ein pakket väör miense die mèt de vastlaovendj normaal ein paar daag gaon. Ein roead pakket kostj €22,-.

Gael: ein pakket väör miense die mèt de vastelaovendj normaal miërdere daag gaon. Ein gael pakket kostj €33,-.

Greun: ein pakket väör miense die mèt volle teuge wille genete vanne vastelaovendj. Ein greun pakket kostj €44,-.

In eder pakket zitj get väör de inwendige mins en get óm thoes te versere, mer ouch sjoean vastelaovesspelkes óm de daag good door te kome. Woeabie gezagdj moog waere det gae mèt pakket Greun de vastelaovendj van släöteläöverdracht tot de waever zöltj belaeve.

Gae kèntj eur pakket bestèlle door ’t gekaoze bedraag äöver te make op NL77RABO 0144 2165 23 tnv CV de Sjansemaekers, ónger vermeldjing van eure naam, adres en woeanplaats. Vergaet neet óm eur pakketkläör aan te gaeve.

Bestèlle kèntj gae tot 18 jannewari, daonao geit ‘t echt neet miër!

De vastelaovesäöverlaevingspakkette waere bezorgdj in ’t weekend van 30&31 jannewari 2021. De vastelaovesäöverlaevingspakkette höbbe we mèt väöl plezeer en belangeloos väör uch samegestèldj. En, wae blieve verbónje, ouch op aafstandj.

C.V. de Sjansemaekers.

 

 

Leef Sjansemaekers en Sjansemaekerinnekes,

Waat is ’t toch sjoean om te zeen det de verbónjeheid zo groeat is in ós Sjansemaekersriek. Wae höbbe al väöl vlagge aanne gevels zeen wappere in de windj. Op facebook höbtj gae kènne genete van ‘nne playlist om ’t Sjansespassgeveul good te haoje.

Helaas höbbe wae geine prins oet kènne rope en d’r waas ouch gein gebroekelijke äöpening van ’t sezoen. Toch zeen wae op de achtergróndj bezig óm get alternatieve te bedinke óm mèt de vastelaovesdaag ’t gooje vastelaovesvirus te laote äöverheerse. Väör dae tied geit ederein iërst genete van pekskesaovendj en kerst op de meneer die den möägelijk is. ’t Is den ouch volges good gebroek óm vanaaf ‘t begin vanne adventtied (dit jaor is det 29 november) toet en mèt de kerstdaag de vlag aaf te haole. Nao de fiëstdaag zölle wae de vlagge den weer op hange.

Haoj facebook, de site en eure mail(väör lede) good inne gate väör noew Sjansemaekersnoets.

Fijn fiëstdaag, blief gezóndj en haodj uch good.

Bestuur CV Sjansemaekers

Sjansemaekers en Sjansemaekerinnekes,

’t Is weer bienao de 11e vanne 11e. De datum woeaop ’t noewe vastelaovessezoen startj.
In ‘n iërder bericht höbtj gae kènne laeze det in verbandj mèt ’t coronavirus dae sjoeane tied van lol en plezeer d’r dit jaor anges oet geit zeen in ós Sjansemaekersriek. Vastelaovendj is neet allein ‘n fiëst van lol en plezeer, ’t is ouch ‘n fiëst van verbonje zeen mèt ein. Die verbonjeheid kènne wae laote zeen door allemaol de Sjansemaekersvlag oet te hange. Mochtj gae nog gein vlag höbbe, den is dees, net wie de Sjansemaekerssjaal te koup bie Top1Toys oppe Mäölewaeg. Blief gezondj.

Bestuur Sjansemaekers.

 

HELAAS,

Leef Sjansemaekers en Sjansemaekerinnekes, Leef vastelaovesveerders.

Wae höbbe ‘t ónvermijdelijke besloet mótte neme det wae väör komendj sezoen geine Prins gaon oetrope en det d’r ouch gein, door CV de Sjansemaekers georganiseerdje, activiteite gaon plaatsvinje in Roggel. Ein besloet det wae mèt pien in ós Sjansemaekers- en vastelaoves hert höbbe mótte neme. Helaas is ‘t gezeen de huidige situatie en de dao aan verbónje maatregele, neet mäögelijk óm de activiteite op de juuste maneer te organisere. ’t Is ‘n onwezelijk idee det wae de vastelaovendj neet kėnne vere wie det wae det gewèndj zeen in ós “leef klein aardig dörpke”, mer de gezóndjheid van ederein steit oppe 1e plaats.

Wae zulle de ontwikkelinge en regelgaeving róndj ’t coronavirus sjerp inne gate haoje en vervolges bekieke of wae toch op ‘n passendje meneer aandacht kėnne gaeve aanne vastelaovendj. Wae kènne ós väörstèlle det gae vraoge höbtj mèt betrekking toet dit besloet. Gaer nuedige wae uch oet óm den te reagere op Sjansemaekers@gmail.com

Blief allemaol gezóndj en haopelijk toet snel.

Bestuur CV de Sjansemaekers.

 

RABO Club-support

Net zoea as anger jaore duit de vereniging dit jaor weer mèt aan de RABO Club-support van de Rabobank. Leeje van de Rabobank kinne vanaaf 5 Oktoeaber toet 25 Oktoeaber häör stum oetbringe op CV Sjansemaekers väör get extra inkomsten. Dit kintj gae natuurlijk ouch deile mèt familie,vrinj en bekindje. Lid waere van de Rabobank kosj niks mer kan waal stumme opbringe. Dank alvast. Väör info kintj gae op òngerstaondje link klikke.

https://www.rabo-clubsupport.nl/peel-maas-en-leudal/lid-worden 

Ouch de vereniginge die aangeslaote zeen biej Open Club Roggel kintj gae hiej mèt steune.

 

Leef Sjansemaekers en Sjansemaekerinnekes, leef vastelaovesveerders.

Normaal gespraoke starte wae róndj deze tied van ‘t jaor mèt de pr van ós activiteite in november. Mer helaas höbbe wae ónlangs mótte besloete óm ós äöpening van ’t sezoen, ’t Prinsebal en ’t Sjanse Spaß spektakel in november aaf te lasse. Of det dees activiteite later in ’t sezoen doorgaon en of wae ‘nne Prins oet gaon rope, det is nog onzeker.

Zoealang ’t coronavirus neet ónger controle is, en wae angerhalve maeter aafstandj van elkaar mótte haoje, kènne wae ós gebroekelijke activiteite neet organisere. We wille ós namelijk gaer aanne regels haoje en nemes in gevaor bringe.

Wae begriepe det miense die zich wille gaon väörbereije op slk, de bóntje waek, optocht, enz. dudelijkheid wille. Daoróm zölle wae op korte termien besloete en bekèndj make, wie det de vastelaovendj in 2021 d’r oet geit zeen.

Dit is gein good bericht, mer wae haope op eur begrip. Wae haoje uch op de huegdje, bèn väörzichtig en blief allemaol gezóndj.

Bestuur CV de Sjansemaekers.

 

ALV verplaatsj

I.v.m. ’t coronavirus waertj de algemeine ledevergadering verplaatsj nao ein nader te bepale tiedstip.

 

’t is weer gedaon, toet volgendj jaor

Leef Sjansemaekers en Sjansemaekerinnekes,
Eine kiër Prins te zeen, wooj ich zoea gaer. ‘t Waas miene druim om eine kiër Prins vanne Sjansemaekers te moge zeen, mer ‘t waas nog väöl sjoeaner, sjieker en specialer as ich oeats haaj durve druime. En det kumptj door uch! Asse zuus wieväöl luuj hie in ós leef klein aardig dörpke edere daag weer oppe bein zeen om vastelaovendj te vere, den kènse allein mer hiël gruets zeen desse ‘nne Sjansemaeker bès. Vanaaf ‘t oetrope toet de waever höbtj gae begraepe waat ich bedoeldje mèt miene spreuk. Biezeen is mètmake! Ich höb van uch genaote, gae höbtj de vastelaovendj gemaaktj!
Väör mich waas dit de vastelaovendj van mien laeve. Ich höb same mèt Ruth, mien adjudante Roel en Ruben, miene Raod van 11, mien verkes van vrunj en al die anger Sjansemaekers zoeaväöl sjoean momente belaefdj, te väöl om op te neume en te kènne onthaoje. Dus as wae ós taegekome den herinner mich aan ein van die momente woea wae same bie wore en die wae same mètgemaaktj höbbe, den kènne wae nog ‘ns prooste en truukdènke aan deze sjoeane tied.
Ich wil uch van herte bedanke väör deze vastelaovendj. Väör mich waas ‘t aaf, toet de allerlètste runj. Eine hiële dieke merci!
Prins Stan I  

 

 

RAP winnaar slk 2020

Tiejes ein sjoean en gezellig SLK zeen de RAP d’r mèt de sjlager “de kop inne speulbak” in gesjlaagd óm Sjötterie St Piëtrus op te volge as winnaar. Ouch waas d’r dit jaor väör de iërste kiër eine Bèste buhne biëst pries. Deze ging nao de Non-dejuukes. Door de gooje inzit van commissie,presentatoren,dj,personiël,sponsoren,deilnemers en väöl bezeukers waas ’t weer eine sjoeane aovendj dae nog lang zal blieve heuge.  De leedjes van deze aovendj zeen allemaol te beloestere in de map filmkes en audio. De foto’s staon in foto’s 2019-2020 Prins Stan I

Prinsebal

In ein good gevuldj La Rochelle is aafgeloupe zunjig de nuuje Prins van de Sjansemaekers oetgeroope. Nao ein sjoean opgezatte act kwaam Stan I Vullers as 67e Prins op de buhne. Hae waerdj ôngersteundj door twië adjudanten. Dit zeen Roel Vossen en Ruben op het Veld. Verder zeen d’r ouch 3 nuuj raodslede bie gekome. Rieko Salimans,Koen Bongers en Yves van Nieuwenhoven. Prins Stan I geit regere mèt ziene spreuk:

               Biezeen is mètmake!

 

Film Sjansemaekers

In filmkes en audio kintj gae de film äöver óntstaon naam Sjansemaekers bekieke zoeas ouch al getoeandj mèt de brunch en in de bóntje waek. Mèt dank aan Ruud Geuyen, Huub Alofs en Piet Mooren

 

AVG verklaring

De Sjansemaekers zijn ook in bezit van een AVG verklaring. Deze is in te zien bij de secretaris.